superior student homes in the city of Budapest

Nagyszerű helyek és találkozások várnak! A legjobb választás, ha reális áron a központban akarsz lakni!


Hívj most! +36304763634
Töltsd ki a jelentkezési lapot a Contact alatt
Fill the application under Contact

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

Ez a szabályzat a www.korutimagankollegiumok.hu weboldalán a magánkollégiumi elhelyezést kérők által önkéntes hozzájárulással a jelentkezési lapon megadott adatok, valamint a velük folytatott levelezés során az általuk megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az adatok kezelését a Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft.
1092 Budapest, Ferenc krt. 24., Cg. 01-09-961006 adószám: 23341731-2-43, telefon +36304763634 végzi,
a kitöltött jelentkezési lapokat a www.korutimagankollegiumok.hu webtárhely szolgáltatója, a
Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc szervere/i tárolják.

Az adatkezelés célja és jogszerűsége:
- célja a megfelelő elhelyezés kiválasztása és felajánlása a jelentkezők számára, majd a bérleti szerződés elkészítése – mindez az érintettek kérésére;
- az érintettek az adatok megadásával hozzájárulásukat adták azok fenti célra történő kezeléséhez.

A Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft. személyes adatokat kizárólag a fenti célra és módon gyűjt, a személyes adatokat harmadik személynek nem adja át, az adatokat kizárólag a cégben az értékesítést végző személyek láthatják és az adatok kezelése, feldolgozása egyedileg, ezen személyek által történik, bármely gépi algoritmus, aggregáció, statisztikai és egyéb feldolgozó módszer kizárásával.

Az adatok kezelése és tárolásuk ideje:
A jelentkezési lapok adatait a webtárhely szolgáltató szervere/i tárolják, azok törlését a Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft. végzi el abban az esetben ha az érdekelttel szerződést kötött, vagy ha nem kötött szerződést, mert nem tudott megfelelő elhelyezést biztosítani.
Az előjegyzésbe/várólistára vett jelentkezők adatait az általuk megjelölt esedékesség időpontjáig tároljuk, majd a szerződéskötést/meghiúsulást követően töröljük.
A törlések legalább negyedévenként megtörténnek.

A kitöltött jelentkezési lapot az első válaszlevélben az érintett számára megjelenítjük. Ez lehetővé teszi az adatok ellenőrzését az érintett által, javítását, használatuk korlátozását, részleges vagy teljes tiltását, felhasználásukat az érintett által más célra (hordozhatóság).

Az adatok pontosítására, kiegészítésére vonatkozó levelezést a megkötött szerződés lejártával töröljük, szerződéskötés meghiúsulása esetén egy hónapon belül töröljük.

A megkötött bérleti szerződéseket – amelyek a bérlők személyes adatait is tartalmazzák – megkötésüktől számított hat éven keresztül tároljuk papír alapon, az adóhatóság számára.

Az érintett jelentkezők személyes adataik a Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft. általi kezelését bármikor megtilthatják, azokat soron kívül töröltethetik akár a jelentkezési lap útján, azon csak a név és E-mail cím megadásával (az összes többi adat helyét x karakterrel kitöltve) és a „megjegyzés” rovatban a törlést kérve, akár a kitöltött jelentkezési lapra általunk küldött válasz E-mailben feladóként megjelölt címre írva.

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését a fentebb jelzett módokon.

Az érintett kérelmére a Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül E-mailben, közérthető formában, ingyenesen adjuk meg a tájékoztatást.

A Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft. a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
- a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
- a személyes adat felhasználása nem a célnak megfelelő, például továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett a Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el, az adat azonban nem továbbítható, ha egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Körúti Magánkollégiumok Szolgáltató Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: https://naih.hu